Valtuutukset

Voimassa olevat hallitukselle annetut valtuutukset

Nightingalen ylimääräinen yhtiökokous päätti 18.2.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien B-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai omien B-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-sarjan osakkeita ja/tai luovuttaa omia B-sarjan osakkeita yhteensä enintään 41 000 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista tai omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Osakeannissa, joka tehdään suunnitellun First North -listautumisen yhteydessä, yhtiön hallitus saa päättää myös uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen jäsenille sillä edellytyksellä, että tämä tapahtuu samoin ehdoin kuin osakkeiden antaminen muille merkitsijöille. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

Lisäksi 18.2.2021 pidetty ylimääräinen päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai omien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 A-sarjan osaketta ja/tai 19 100 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa 18.2.2026 asti.

Lisäksi 18.2.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden sekä EMP-osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 200 000 B-sarjan osaketta ja/tai 602 000 EMP-osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 19.8.2022 asti.