Eettiset periaatteet

Nightingalen kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymiä eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct). Eettisten toimintaohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työntekijä noudattaa Nightingalen yhteisiä eettisiä perusperiaatteita.

Nightingalen eettiset toimintaohjeet kuvaavat yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja yhtiön sitoutumista lakien ja asetusten noudattamiseen, sisältäen mm. seuraavat aihealueet.

Lainsäädännön noudattaminen

Nightingale noudattaa liiketoiminnassaan kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä ja Nightingalea velvoittavia sitoumuksia. Nightingalen sisäinen organisaatio on rakennettu vastaamaan sen EN ISO 13485 sertifioidun laatujärjestelmän vaatimuksia. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä työtehtäviään hoitaessaan sekä Suomessa että muissa maissa, ja samaa odotetaan myös Nightingalen liikekumppaneilta.

Lahjonnan ja korruption vastaiset politiikat

Nightingale ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta Nightingalen toiminnoissa on kiellettyä. Nightingale ja sen työntekijät tai Nightingalen puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa luvata, tarjota tai antaa lahjuksia tai muita lainvastaisia maksuja suoraan tai välillisesti viranomaisille tai muille tahoille liiketoiminnan käynnistämiseksi tai säilyttämiseksi taikka minkään muun syyn vuoksi. Nightingale, sen työntekijät tai Nightingalen puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa myöskään pyytää tai hyväksyä lahjuksia tai laittomia maksuja. Nightingalen työntekijä tai Nightingalen puolesta toimiva kolmas osapuoli ei saa osallistua mihinkään toimintaan, joka heikentäisi luottamusta Nightingalen puolueettomuuteen tai toiminnan luotettavuuteen.

Eturistiriidat

Nightingale ja sen työntekijät välttävät tilanteita, joissa Nightingalen ja sen työntekijöiden edut olisivat ristiriidassa. Työntekijöiden tulisi aina toimia Nightingalen edun mukaisesti ja kunnioittaa Nightingalen asiakkaiden oikeuksia. Nightingalen työntekijöiden ei tule osallistua liike- tai muihin toimiin, joista saattaa syntyä ristiriitaa yhtiön edun ja työntekijän tai hänen lähipiirin edun välillä. Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuoda avoimesti esiin mahdolliset eturistiriidat.

Luottamuksellisuus

Nightingalen työntekijöiden voivat saada luottamuksellista tietoa Nightingalen tai sen sopimuskumppaneiden liiketoimista. Tiedon luottamuksellisuudesta huolehditaan kaiken aikaa.

Työntekijöiden on huolehdittava kaiken luottamuksellisen tiedon säilyttämisestä luottamuksellisena riippumatta siitä, onko tieto saatu Nightingalelta tai yhtiön kanssa liiketoimintaa harjoittavalta taholta. Tällaisen tiedon ilmaiseminen on sallittua vain tilanteissa, joissa ilmaisulle on erillinen lupa tai kun tiedonantovelvollisuus perustuu lain säännöksiin.

Tietosuoja

Nightingale noudattaa kulloinkin soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka määrittää velvoitteet henkilötietojen keräämiselle, käsittelemiselle, prosessoimiselle, siirtämiselle ja säilyttämiselle.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla aina soveltuvissa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä edellytetty perusteltu syy. Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä ainoastaan laissa täsmennetyin oikeudellisin perustein Nightingalen tietosuojaselosteiden ja asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Kaikkien Nightingalen työntekijöiden on noudatettava Nightingalen tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä.

Rahanpesun kielto ja kansainväliset sanktiot

Jokaisen Nightingalen työntekijän tulee noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Liiketoimiin ei tule myöskään ryhtyä sellaisten tahojen kanssa, joihin kohdistuu rikossyyte tai kansainvälisiä sanktioita.

Ihmisoikeudet

Nightingale kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia siten kuin ne on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa mielipiteenvapaus, ilmaisunvapaus, uskonnonvapaus ja yhdistymisvapaus sekä syrjimättömyys rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai seksuaaliseen suuntautumisen perusteella.

Yhtäläiset mahdollisuudet

Nightingale vaalii monimuotoisuutta ja edistää työntekijöiden tasapuolista ja yhdenmukaista kohtelua työn kaikilla osa-alueilla riippumatta henkilön etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai muusta vastaavasta lailla suojatusta asemasta.