Tunnusluvut

Nightingale Healthin tunnusluvut

Tuhatta euroa

Konserni

7–12/2021

7–12/2020

7/2020–6/2021

Liikevaihto

1 322

1 013

2 081

Käyttökate (EBITDA)

-3 254

-2 151

-4 752

Liikevoitto (-tappio)

-4 780

-2 339

-5 222

Kauden voitto (tappio)

-5 063

-3 005

-11 192

Omavaraisuusaste, %

94 %

52 %

94 %

Nettovelkaantumisaste, %

-84 %

4 %

-87 %

Taseen loppusumma

129 203

32 144

134 191

Henkilöstö keskimäärin

62

88

76

Henkilöstökulut

1 139

986

2 649

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

3 818

1 392

3 134

Ravavarat kauden lopussa

105 413

6 090

113 807

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu*, EUR

-0,09

-0,09

-0,27**

*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat EMP-osakkeita ja annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, EMP-osakkeilla ja osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

**) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut.

Laskentakaavat

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA)

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Liikevoitto (-tappio)

Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %

Nettovelka / Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Osakekohtainen tulos, laimennettu

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet