Toimintaympäristö

Liiketoiminnan laajentamista tukevat megatrendit

Nightingale Healthin kasvutavoitteita tukee kolme terveys- ja hyvinvointimarkkinan globaalia megatrendiä: terveyteen ja hyvinvointiin panostava kuluttaja, terveydenhuollon ylikuormittuminen ja digitaalisten terveyspalveluiden arkipäiväistyminen.

Terveyteen ja hyvinvointiin panostava kuluttaja

Oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja aktiivinen parantaminen on maailmanlaajuinen megatrendi, jonka odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Terveystietoiset kuluttajat näkevät terveys- ja hyvinvointipalveluiden käytön investointina itseensä ja terveempään
tulevaisuuteensa.

Kuluttajat käyttävät yhä enemmän itsekerättyä terveystietoa hyvinvointinsa edistämiseen: tietoa terveydestä kerätään hyvinvointilaitteiden sekä erilaisten veri-, virtsa- ja sylkinäytteitä käyttävien terveystestien avulla. Terveyden seurantaa voi etenevissä määrin tehdä kotoa käsin, mikä madaltaa kynnystä palvelujen käytölle. Kotoa tehtävä seuranta on kuluttajalle myös kustannustehokasta ja ajankäytöllisesti joustavaa.

Livit by Nightingale Health -palvelu perustuu sormenpäästä otettuun verinäytteeseen, jolloin kuluttajan ei tarvitse käydä laboratoriossa. Yhdestä sormenpääverinäytteestä analysoidaan kattava kuva terveydestä, sisältäen mm. arvion henkilön terveiden elinvuosien määrästä.

Terveydenhuollon ylikuormittuminen

Yhä useampi sairastuu elintapasairauteen, kuten tyypin 2 diabetekseen tai sydänsairauksiin. Tämä on johtanut terveydenhuollon ylikuormittumiseen ja kustannusten voimakkaaseen kasvuun. Terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi on pystyttävä vähentämään sairaiden ihmisten määrää siirtämällä painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyn mahdollistamiseksi on ratkaisevan tärkeää lisätä yksilöiden tietoisuutta omasta terveydestään ja korostaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Osana ennaltaehkäiseviä toimia tulee tietää yksilön henkilökohtainen sairastumisriski, jotta terveiden ihmisten joukosta voidaan tunnistaa heidät, joille ennaltaehkäisevät toimet tulisi ensisijaisesti kohdentaa. Mitä aikaisemmin yksilö saa tietää omista riskeistään, sitä pienemmillä elintapamuutoksilla voidaan madaltaa riskejä ja ehkäistä sairastumista.

Yhä useampi yksityinen terveydenhuollon toimija on laajentanut tarjoomaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Myös vakuutusyhtiöt ovat ottaneet ennaltaehkäiseviä palveluita osaksi tarjoamiaan sairausvakuutuksia. Yksityisen terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja muiden terveystoimijoiden tarjoamien ennaltaehkäisyyn keskittyvien palveluiden käytön odotetaan edesauttavan sairauksien ennaltaehkäisyä ja siten helpottavan terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta.

Nightingale Healthin teknologian on maailman laajimmissa tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu tunnistavan sairastumisriskin satoihin sairauksiin − yhdestä verinäytteestä.

Digitaalisten terveyspalveluiden arkipäiväistyminen

Digitaalisia palveluita ja ratkaisuja käytetään yhä enemmän osana terveydenhuoltopalveluita. Digitaalisten terveystyökalujen, kuten etäpalveluiden, hyvinvointilaitteiden ja terveydentilan seurantaan tarkoitettujen sovellusten määrä on jatkuvassa nousussa. Vaikka COVID-19-­pandemian aikaiset lähikontaktien välttämiset ovat pääosin päättyneet, on digitaalisten palveluiden voimakas käyttö jatkunut useissa ikäluokissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Digitaalisten kanavien ja palveluiden hyödyntämisellä on merkittävä potentiaali edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat ennakoivan ja ennaltaehkäisevän hoidon kustannustehokkaan skaalaamisen ja niiden avulla voidaan tavoittaa laajoja joukkoja ennaltaehkäisystä hyötyviä henkilöitä.

Livit by Nightingale Health -palvelun sisältämä kotitesti ja mobiilisovellus mahdollistavat palvelun ajasta ja paikasta riippumattoman käytön.