Voimassa 31.3.2023 alkaen

Näitä Livit by Nightingale Health™ palveluehtoja yrityksille (“Ehdot”) sovelletaan Nightingale Health Oyj:n (”Nightingale Health”) ja asiakasyrityksen (”Asiakas”) väliseen sopimukseen, joka koskee Livit by Nightingale Health™ -kuluttajapalveluun (”Palvelu”) sisältyvien terveyden seurantapakettien (”Terveyden seurantapaketti”) ostamista Asiakkaan työntekijöille tai muille Asiakkaan valitsemille loppukäyttäjille (”Loppukäyttäjät”).

Nightingale Healthiin ja Asiakkaaseen viitataan jäljempänä yksin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

1 Palvelukuvaus

Palvelun sisältö ja käyttöehdot Loppukäyttäjille on kuvattu Livit by Nightingale Health™ palveluehdoissa kuluttajille sekä Livit by Nightingale Health™ tietosuojaselosteessa (”Palveluehdot”).

Palvelu tarjoaa Loppukäyttäjille henkilökohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tekijöistä ja tavoista, joiden on osoitettu auttavan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa. Palvelu koostuu Livit by Nightingale Health™ -mobiilisovelluksesta (”Sovellus”) sekä Livit Blood Collection Kit™ -veritestistä, jota Nightingale Health myy erilaisten Terveyden seurantapakettien muodossa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Apple App Store ja Google Play Store -sovelluskaupoista. Terveyden seurantapaketti on joko kertakäyttöisen palvelupaketti (sisältää yhden veritestin) tai määräaikaisen palvelupaketti, johon sisältyy 2–4 veritestiä kahdentoista (12) kuukauden määräaikana.

Veritestissä Loppukäyttäjä ottaa verinäytteen sormenpäästään helppokäyttöisellä Livit Blood Collection Kit™ -verenkeruupakkauksella (”Kit”) ja lähettää verinäytteen analysoitavaksi Nightingale Healthin laboratorioon. Kit sisältää kaikki välineet, jotka Loppukäyttäjä tarvitsee näytteenottoa ja verinäytteen analysoitavaksi lähettämistä varten. Kun Nightingale Health vastaanottaa Loppukäyttäjän verinäytteen, Nightingale Health analysoi näytteen hyödyntäen kehittämäänsä teknologiaa ja toimittaa analyysitulokset sekä niihin liittyvää sisältöä Loppukäyttäjälle Sovelluksessa.

Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä aika ajoin.

2 Terveyden seurantapakettien ostaminen Loppukäyttäjille

Sopimus Terveyden seurantapakettien ostamisesta Loppukäyttäjille (”Sopimus”) muodostuu Nightingale Healthin Asiakkaalle lähettämästä tilausyhteenvedosta (”Tilausyhteenveto”) ja näistä Ehdoista. Jos Tilausyhteenvedon ja Ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Tilausyhteenvedon ehtoja. Asiakkaan Tilausyhteenvetoa koskevaan hyväksyntään sisältyvät, näistä Ehdoista tai Tilausyhteenvedosta poikkeavat ehdot ovat mitättömiä eikä niitä sovelleta Osapuolten väliseen Sopimukseen.

Palvelu on tarkoitettu Loppukäyttäjille ja Palvelun jakelu, jälleenmyynti ja muu välittäminen on kiellettyä ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista valtuutusta.

Asiakkaan tulee valita tilauksen yhteydessä, toimittaako Nightingale Health terveyden seurantapaketit Asiakkaalle sähköisinä lahjakortteina sähköpostitse vai Kitteinä Asiakkaan toimipisteelle. Lisäksi ennen tilauksen tekemistä Asiakas voi valita joustavan palvelumallin, joka mahdollistaa toimitustavan valinnan tilauksen tekemisen jälkeen viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluttua tilauspäivästä.

Nightingale Health voi toimittaa Asiakkaalle Palvelun käyttöönottoon ja sisältöön liittyviä materiaaleja, kuten esitteitä, mainoskuvia ja viestiluonnoksia (”Materiaalit”), joita Asiakas voi hyödyntää kohdan 5 mukaisesti tiedottaessaan Palvelusta Loppukäyttäjille.

Käyttääkseen lahjakortin tai Kitin Loppukäyttäjän on (1) rekisteröidyttävä Sovelluksessa ja luotava käyttäjätili; (2) lunastettava lahjakortti Sovelluksessa (ei koske Asiakkaalle toimitetun Kitin käyttöä); (3) tilattava Kit valitsemaansa osoitteeseen (ei koske Asiakkaalle toimitetun Kitin käyttöä); ja (4) rekisteröitävä Kit Sovelluksessa ennen verinäytteen ottamista. Palvelun toimittamista koskeva sopimus muodostuu aina Nightingale Healthin ja Loppukäyttäjän välille, eikä Asiakas ole kyseisen Palvelusopimuksen osapuoli.

Lahjakortit tulee lunastaa kuuden (6) kuukauden kuluessa toimituspäivästä. Kit on käytettävä viimeistään pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Nightingale Health ei hyvitä vanhentuneita lahjakortteja tai Kittejä.

Asiakas vastaa Loppukäyttäjien valinnasta sekä kaikkien Asiakkaaseen soveltuvien ​lakien, viranomaismääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta (mukaan lukien tietosuojaa koskevat lait, viranomaismääräykset ja -ohjeet).

Asiakas vakuuttaa, että (i) Loppukäyttäjät ovat vähintään 18-vuotiaita ja kykeneviä laillisesti hyväksymään ja sitoutumaan Palveluehtoihin, (ii) Tilausyhteenvedon hyväksyvällä Asiakkaan edustajalla on täysi oikeus ja valtuus sitoa Asiakas Sopimukseen, ja (iii) Asiakas on antanut Nightingale Healthille riittävät ja oikeat tiedot Sopimuksen solmimiseksi.

3 Lisäpalvelut

Nightingale Health tarjoaa Asiakkaalle tiettyjä Palveluun liittyviä lisäpalveluita, mukaan lukien alkuinfo, yhteenvetoraportti ja yhteenvetoraporttien läpikäynti (”Lisäpalvelut”). Asiakkaan tilaamat Lisäpalvelut on ilmoitettu Tilausyhteenvedossa tai Osapuolet sopivat niistä muuten kirjallisesti. Lisäpalveluihin sovelletaan Sopimuksen ehtoja. Lisäpalvelut on kuvattu tarkemmin alla:

  • Alkuinfo. Alkuinfossa Nightingale Healthin työntekijä käy Palvelun sisällön ja tavoitteet läpi yhdessä Loppukäyttäjien tai Asiakkaan edustajien kanssa joko paikan päällä Asiakkaan toimitiloissa tai etäyhteyden välityksellä. Alkuinfon ajankohta, paikka ja kesto on ilmoitettu Tilausyhteenvedossa tai Osapuolet sopivat niistä muuten kirjallisesti.
  • Yhteenvetoraportti. Yhteenvetoraportti on anonyymi, keskiarvoon perustuva kooste Loppukäyttäjille toimitetuista terveystuloksista (”Yhteenvetoraportti”). Yhteenvetoraportissa toimitettavat tiedot eivät ole yhdistettävissä tiettyyn Loppukäyttäjään. Yhteenvetoraportin toimittaminen Asiakkaalle edellyttää, että (1) Loppukäyttäjät, joiden tulokset muodostavat Yhteenvetoraportin perustan, ovat antaneet suostumuksen Yhteenvetoraportin luomiseen ja toimittamiseen Asiakkaalle; ja (2) suostumuksen antaneita Loppukäyttäjiä on vähintään seitsemän (7) jokaista luotavaa keskiarvotulosta kohden. Yhteenvetoraportin toimitusajankohta on ilmoitettu Tilausyhteenvedossa tai Osapuolet sopivat siitä muuten kirjallisesti. Nightingale Health varaa oikeuden toimittaa Yhteenvetoraportin Asiakkaalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua jokaisen Kit- tai lahjakorttierän toimittamisesta.
  • Yhteenvetoraporttien läpikäynti. Nightingale Healthin työntekijä käy Yhteenvetoraporttien tulokset läpi Loppukäyttäjien tai Asiakkaan edustajien kanssa joko paikan päällä Asiakkaan toimitiloissa tai etäyhteyden välityksellä. Läpikäynnin ajankohta, paikka ja kesto on ilmoitettu Tilausyhteenvedossa tai Osapuolet sopivat niistä muuten kirjallisesti.

Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa Lisäpalveluiden sisältöä aika ajoin. Nightingale Health ei päivitä toimitettua Yhteenvetoraporttia ilman erillistä kirjallista sopimusta Asiakkaan kanssa.

4 Hinnoittelu ja maksuehdot

Asiakkaan ostamien Terveyden seurantapakettien ja Lisäpalveluiden hinnat on ilmoitettu Tilausyhteenvedossa. Arvonlisävero sekä muut verot ja julkiset maksut lisätään hintoihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos Osapuolet eivät ole kirjallisesti sopineet toisin, Nightingale Health voi laskuttaa Asiakasta välittömästä Sopimuksen tekemisen jälkeen ja laskun maksuaika on neljätoista (14) kalenteripäivää laskun päiväyksestä. Mahdollinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Immateriaalioikeudet

NIGHTINGALE HEALTH, LIVIT BLOOD COLLECTION KIT, LIVIT ja LIVIT BY NIGHTINGALE HEALTH ovat Nightingale Healthin tavaramerkkejä. Palvelu, Sovellus, Lisäpalvelut sekä niihin liittyvät Yhteenvetoraportti, Terveyden seuranpaketit, Kit, teknologia, sisällöt ja Materiaalit ovat suojattuja tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Nightingale Health tai Nightingale Healthin lisenssinantajat omistavat kaikki Palveluun, Sovellukseen, Lisäpalveluihin sekä niihin liittyviin Yhteenvetoraporttiin, Terveyden seuranpaketteihin, Kittiin, teknologiaan ja sisältöihin sekä Nightingale Healthin Asiakkaalle toimittamiin Materiaaleihin liittyvät, tai niihin sisältyvät, immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta alla tässä kohdassa 5myönnettyä lisenssiä, Nightingale Health ei anna Asiakkaalle, Loppukäyttäjille tai Asiakkaan edustajille mitään lisenssiä tai muuta oikeutta käyttää yllä mainittuja immateriaalioikeuksia.

Nightingale Health myöntää Asiakkaalle rajoitetun oikeuden käyttää Yhteenvetoraporttia Loppukäyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Sopimuksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Nightingale Health myöntää Asiakkaalle Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun oikeuden käyttää Materiaaleja Palveluun liittyvässä tiedottamisessa Loppukäyttäjille Sopimuksen ehtojen, soveltuvan lainsäädännön vaatimusten sekä Nightingale Healthin antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas ei saa muokata tai muuttaa Yhteenvetoraporttia tai Materiaaleja ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista lupaa eikä missään olosuhteissa käyttää tai hyödyntää Yhteenvetoraporttia tai Materiaaleja Sopimuksen ehtojen tai soveltuvan lainsäädännön vaatimusten vastaisesti.

Jos Asiakas antaa Nightingale Healthille Palvelua koskevia ehdotuksia tai palautetta, Nightingale Health voi käyttää kyseisiä ehdotuksia ja palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien Palvelun, Sovelluksen, Lisäpalveluiden sekä niihin liittyvien Yhteenvetoraportin, Terveyden seuranpakettien, Kitin, teknologian ja sisältöjen parantamiseen, ilman mitään ansionosoitusta tai korvausta millekään osapuolelle. Edellä mainittu ei koske henkilötietojen käsittelyä, mikä tapahtuu Nightingale Healthin Tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina Nightingale Healthin tiedot ja materiaalit, jotka on joko merkitty luottamuksellisiksi tai jotka Asiakkaan tulisi kohtuullisesti katsoen ymmärtää luottamuksellisiksi (”Luottamukselliset tiedot”). Asiakas sitoutuu olemaan ilmaisematta Luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista lupaa, ja olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseen Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas saa kopioida Luottamuksellisia tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja luovuttaa Luottamuksellisia tietoja vain niille työntekijöilleen, joilla on tarve käsitellä kyseisiä tietoja Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimuksen päätyttyä tai Nightingale Healthin niin pyytäessä Asiakkaan on Nightingale Healthin valinnan mukaan joko tuhottava tai palautettava Luottamukselliset tiedot ja Luottamuksellisia tietoja sisältävät materiaalit.

Salassapitovelvollisuus ei sovellu tietoihin ja materiaaleihin, jotka (a) ovat yleisesti saatavilla tai muuten julkisia; (b) Asiakas on saanut kolmannelta osapuolelta ilman niihin kohdistuvaa salassapitovelvoitetta; (c) olivat Asiakkaan tiedossa ennen niiden vastaanottamista Nightingale Healthilta ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta; (d) Asiakas on kehittänyt itsenäisesti hyödyntämättä Nightingale Healthilta saatuja materiaaleja tai tietoja; tai (e) Asiakkaan on julkistettava soveltuvan pakottavan lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen tai oikeuden päätöksen perusteella. Osoitusvelvollisuus tietojen ja materiaaleihin ei-luottamuksellisuudesta on Asiakkaalla.

Tämän kohdan mukaiset Asiakkaan salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Vastuuehdot

Asiakas vastaa vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei ole noudattanut Sopimusta tai soveltuvan lainsäädännön vaatimuksia.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle epäsuorista tai välillisistä vahingoista, paitsi jos (i) jompikumpi Osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella; tai jos (ii) Asiakas on aiheuttanut vahingon rikkomalla kohdan 6mukaista salassapitovelvollisuuttaan, käyttämällä luvattomasti hyväksi Nightingale Healthin immateriaalioikeuksia tai rikkomalla Asiakkaan kohdassa 10 kuvattuja Loppukäyttäjien henkilötietoja koskevia velvollisuuksia.

Nightingale Healthin kokonaisvastuu Sopimuksen alla suhteessa Asiakkaaseen on rajoitettu, sen mukaan kumpi on matalampi, (i) Asiakkaan Nightingale Healthille vahinkotapahtumaa edeltäneen hyväksytyn Tilausyhteenvedon perusteella maksamaan summaan, tai (ii) tuhanteen euroon (EUR 1000). Nightingale Health ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Nightingale Healthin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta. Nightingale Healthin Palvelua koskeva vastuu suhteessa Loppukäyttäjiin määräytyy Palveluehtojen mukaisesti.

8 Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä Tilausyhteenvedon ja pysyy voimassa sen mukaan, kumpi seuraavista tapahtuu aikaisemmin: (i) kunnes Asiakas ja Loppukäyttäjät ovat käyttäneet kaikki Asiakkaan ostamat Terveyden seurantapaketit ja Lisäpalvelut; tai (ii) Asiakkaan ostamat terveyden seurantapaketit, Kitit tai lahjakortit ovat vanhentuneet.

Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja vaatia asianmukaisia korvauksia, jos (i) toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta, ja jos kyse on korjattavissa olevasta rikkomuksesta, ei korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen antamasta huomautuksesta; tai (ii) toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, hakeutuu konkurssiin, antaa velkojien edun mukaisen toimeksiannon, nimittää pesänhoitajan tai vastaavan toimihenkilön koko omaisuudelleen tai sen merkittävälle osalle, lopettaa liiketoimintansa, myy koko omaisuutensa tai tapahtuu muu Osapuolen maksukykyyn vastaavasti vaikuttava asia.

Sopimuksen ehdot, jotka on tarkoitettu pysymään voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen, kuten kohdat 5(Immateriaalioikeudet), 6 (Luottamuksellisuus), 7 (Vastuuehdot) ja 14 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu), jäävät voimaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

9 Referenssioikeus

Kumpikin Osapuoli voi käyttää toista Osapuolta referenssinä julkisissa asiakas- ja kumppanilistoissa ja muissa vastaavissa markkinointimateriaaleissa ja -keskusteluissa ilman toisen Osapuolen etukäteistä suostumusta.

Tietosuoja ja yksityisyys

Nightingale Health käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja muun soveltuvan pakottavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Nightingale Health käsittelee Loppukäyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä noudattaen Livit by Nightingale Health™ tietosuojaselosteessa kuvattuja tietosuojaperiaatteita.

Asiakas käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja sitoutuu noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Jos Asiakas toimittaa Nightingale Healthille Loppukäyttäjien henkilötietoja, Asiakas vastaa siitä, että sillä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperuste tietojen toimittamiseen ja käsittelyyn Osapuolten sopimalla tavalla.

11 Alihankkijat

Nightingale Healthilla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä ilman Asiakkaan tai Loppukäyttäjien erillistä lupaa.

12 Muutokset Sopimukseen

Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ja Palveluehtoja. Muutokset Ehtoihin julkaistaan tällä sivulla ja muutokset Palveluehtoihin täällä.

13 Muut ehdot

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikkia Sopimuksen kohtia on noudatettava. Jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen katsoo jonkin Sopimuksen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai muuten pätemättömäksi, muut Sopimuksen kohdat jäävät kaikilta osin voimaan. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan mitättömän, lainvastaisen tai muuten pätemättömän ehdon korvaamisesta vastaavalla pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Nightingale Healthille kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sen kykyyn tai mahdollisuuksiin noudattaa Sopimusta.

Kumpikin Osapuoli toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta tehdä toista Osapuolta velvoittavaa sitoumusta.

Jos Osapuoli jättää käyttämättä jonkin Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta Sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, tämä ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota Sopimuksen ehtoihin.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa Sopimuksen edellyttämän suorituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, joka johtuu kyseisen Osapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta ylivoimaisesta esteestä. Osapuolen tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle viipymättä sekä pyrittävä kohtuullisin keinoin lieventämään ylivoimaisen esteen vaikutusta. Osapuolen on jatkettava Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämistä välittömästi ylivoimaisen esteen poistuttua ja ilmoitettava siitä toiselle Osapuolelle.

Sopimus sisältää kaiken, mitä Osapuolet ovat Sopimuksen kohteena olevassa asiassa sopineet, ja kumoaa kaikki aikaisemmat Sopimuksen kohdetta koskevat, suulliset ja kirjalliset sopimukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Välitystuomiot ovat lopullisia ja sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kumpikin Osapuoli voi nostaa riidattomiin saataviin perustuvan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa. Lisäksi kumpikin Osapuoli voi ennen oikeudellista menettelyä tai sen aikana hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta turvaamistointa, jos se on tarpeen kyseisen Osapuolen etujen suojaamiseksi.

15 Yhteydenotot

Asiakkaan tulee toimittaa kaikki Sopimusta koskevat yhteydenotot osoitteeseen csm@nightingalehealth.com.

Nightingale Health toimittaa Sopimusta koskevat yhteydenotot Tilausyhteenvedon hyväksyneelle Asiakkaan yhteyshenkilölle, ellei Asiakas ole ilmoittanut Nightingale Healthille toista osoitetta yhteydenottoja varten.