Voimassa 8.12.2022 alkaen

Nämä Livit by Nightingale Health™ kumppanuusmarkkinoinnin yleiset ehdot yhteistyökumppaneille (“Markkinointiehdot”) määrittävät Livit by Nightingale Health™ -kuluttajapalveluun (”Palvelu”) sisältyvien terveyden seurantapakettien (”Terveyden seurantapaketti”) markkinointia koskevat ehdot Nightingale Health Oyj:n (”Nightingale Health”) valtuuttamille yhteistyökumppaneille (”Yhteistyökumppani”).

Nightingale Healthiin ja Yhteistyökumppaniin viitataan jäljempänä yksin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

1 Palvelukuvaus

Palvelun sisältö ja käyttöehdot kuluttajille on kuvattu Livit by Nightingale Health™ palveluehdoissa kuluttajille sekä Livit by Nightingale Health™ tietosuojaselosteessa (”Palveluehdot”).

Palvelu tarjoaa kuluttajille henkilökohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tekijöistä ja tavoista, joiden on osoitettu auttavan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja parantamisessa. Palvelu koostuu Livit by Nightingale Health™ -mobiilisovelluksesta (”Sovellus”) sekä Livit Blood Collection Kit™ -veritestistä, jota Nightingale Health myy erilaisten Terveyden seurantapakettien muodossa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Apple App Store ja Google Play Store -sovelluskaupoista. Kuluttaja voi ostaa Terveyden seurantapaketin Sovelluksessa ja valita joko kertakäyttöisen palvelupaketin (yhden veritestin) tai määräaikaisen palvelupaketin, johon sisältyy kuluttajan valinnan mukaan 2–4 veritestiä kahdentoista (12) kuukauden määräaikana.

Veritestissä kuluttaja ottaa verinäytteen sormenpäästään helppokäyttöisellä Livit Blood Collection Kit™ -verenkeruupakkauksella ja lähettää verinäytteen analysoitavaksi Nightingale Healthin laboratorioon. Verenkeruupakkaus sisältää kaikki välineet, jotka kuluttaja tarvitsee näytteenottoa ja verinäytteen analysoitavaksi lähettämistä varten. Kun Nightingale Health vastaanottaa kuluttajan verinäytteen, Nightingale Health analysoi näytteen hyödyntäen kehittämäänsä teknologiaa ja toimittaa analyysitulokset sekä niihin liittyvää sisältöä kuluttajalle Sovelluksessa.

Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä aika ajoin.

2 Terveyden seurantapakettien markkinointi

Terveyden seurantapakettien markkinointi on kiellettyä ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista valtuutusta. Sopimalla Terveyden seurantapakettien kumppanuusmarkkinointia koskevista kaupallisista ehdoista (”Kaupalliset ehdot”) Yhteistyökumppanin kanssa sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Nightingale Health valtuuttaa Yhteistyökumppanin markkinoimaan Terveyden seurantapaketteja Yhteistyökumppanin kuluttaja-asiakkaille Nightingale Healthin antamien markkinointiohjeiden (”Ohjeet”) mukaisesti hyödyntäen Nightingale Healthin toimittamia markkinointimateriaaleja.

Palvelun markkinointi yrityksille ilman Nightingale Healthin erillistä kirjallista valtuutusta on kiellettyä.

Kumppanuusmarkkinointia tehdessään Yhteistyökumppanin on noudatettava kaikkia soveltuvia ​lakeja sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita (ml. tietosuojaa ja markkinointia koskevat lait, viranomaismääräykset ja -ohjeet). Yhteistyökumppani ei saa harjoittaa harhaanjohtavaa, laitonta tai muuten epäeettistä markkinointia tai toimintaa, joka muutoin voi olla haitallista Nightingale Healthille tai kuluttajille.

Ennen kumppanuusmarkkinoinnin aloittamista Nightingale Health lähettää Yhteistyökumppanille tarjouksen Kaupallisista ehdoista. Hyväksymällä tarjouksen Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan Kaupallisia ehtoja, näitä Markkinointiehtoja sekä Ohjeita. Kaupalliset ehdot, nämä Markkinointiehdot ja Ohjeet muodostavat Terveyden seurantapakettien markkinointia koskevan sitovan sopimuksen Osapuolten välillä (”Sopimus”). Jos Kaupallisten ehtojen, näiden Markkinointiehtojen ja/tai Ohjeiden välillä on ristiriita, noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä: (1) Kaupalliset ehdot, (2) Markkinointiehdot, (3) Ohjeet.

Kuluttaja ostaa Terveyden seurantapaketin aina Sovelluksessa. Palvelua koskeva sopimus muodostuu Nightingale Healthin ja kuluttajan välille, eikä Yhteistyökumppani ole kyseisen Palvelusopimuksen osapuoli. Kuluttajalla on Palveluehdoissa kuvattu oikeus peruuttaa Terveyden seurantapaketin osto.

Yhteistyökumppani vakuuttaa, että (i) se markkinoi Terveyden seurantapaketteja ainoastaan kuluttajille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita ja kykeneviä laillisesti hyväksymään ja sitoutumaan Palveluehtoihin, ja (ii) Kaupalliset ehdot hyväksyvällä Yhteistyökumppanin edustajalla on täysi oikeus ja valtuus sitoa Yhteistyökumppani Sopimukseen.

Sopimus ei ole eksklusiivinen. Nightingale Health voi solmia vastaavia sopimuksia myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

3 Hinnoittelu ja maksuehdot

Kuluttajan on maksettava Terveyden seurantapaketti Sovelluksessa ostohetkellä. Terveyden seurantapaketin hinta, mukaan lukien verot ja muut mahdolliset maksut, on Sovelluksen tilaussivulla ostohetkellä ilmoitettu hinta. Tiedot hyväksytyistä maksutavoista ilmoitetaan kuluttajalle tilausprosessin yhteydessä. Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa tai lopettaa tietyn maksutavan milloin tahansa suhteessa tuleviin ostoihin.

Nightingale Healthin ja Yhteistyökumppanin välisestä hinnoittelusta ja maksuehdoista sovitaan Kaupallisissa ehdoissa.

4 Immateriaalioikeudet

NIGHTINGALE HEALTH, LIVIT BLOOD COLLECTION KIT, LIVIT ja LIVIT BY NIGHTINGALE HEALTH ovat Nightingale Healthin tavaramerkkejä. Palvelu ja Sovellus sekä niihin liittyvät Terveyden seuranpaketit, veritesti, verenkeruupakkaus, teknologia ja sisällöt ovat suojattuja tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Yhteistyökumppani ymmärtää ja hyväksyy, että Nightingale Health tai Nightingale Healthin lisenssinantajat omistavat kaikki Palveluun ja Sovellukseen sekä niihin liittyviin Terveyden seuranpaketteihin, veritestiin, verenkeruupakkaukseen, teknologiaan ja sisältöihin, Ohjeisiin ja Nightingale Healthin Yhteistyökumppanille toimittamiin markkinointimateriaaleihin liittyvät, tai niihin sisältyvät, immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta alla tässä kohdassa 4 myönnettyä lisenssiä, Nightingale Health ei anna Yhteistyökumppanille mitään lisenssiä tai muuta oikeutta käyttää yllä mainittuja immateriaalioikeuksia.

Nightingale Health myöntää Yhteistyökumppanille Sopimuksen voimassaoloajaksi ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän ja rojaltivapaan lisenssin käyttää Nightingale Healthin toimittamiin markkinointimateriaaleihin sisältyviä Nightingale Healthin tavaramerkkejä Terveyden seurantapakettien markkinoinnissa Sopimuksen ehtojen mukaisesti edellyttäen, että Yhteistyökumppani (i) ei muuta Nightingale Healthin tavaramerkkejä tai käytä niitä harhaanjohtavalla tai lainvastaisella tavalla; (ii) käyttää tavaramerkkejä vain siinä laajuudessa ja vain niin kauan kuin se on tarpeen kumppanuusmarkkinoinnin tarkoitusten saavuttamiseksi; (iii) lopettaa tavaramerkkien käytön välittömästi Nightingale Healthin niin pyytäessä; ja (iv) ei käytä tavaramerkkejä tavalla, joka antaa ymmärtää, että Nightingale Health suosittelee Yhteistyökumppanin tarjoamia tavaroita tai palveluita.

Jos Yhteistyökumppani antaa Nightingale Healthille Palvelua koskevia ehdotuksia tai palautetta, Nightingale Health voi käyttää kyseisiä ehdotuksia ja palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien Palvelun ja Sovelluksen sekä niihin liittyvien Terveyden seuranpakettien, veritestin, verenkeruupakkauksen, teknologian ja sisältöjen parantamiseen, ilman mitään ansionosoitusta tai korvausta millekään osapuolelle. Edellä mainittu ei koske henkilötietojen käsittelyä, mikä tapahtuu Nightingale Healthin Tietosuojaselosteiden mukaisesti.

5 Luottamuksellisuus

Yhteistyökumppani sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki Nightingale Healthin Yhteistyökumppanille ilmaisemat tiedot ja materiaalit, jotka on joko merkitty luottamuksellisiksi tai jotka Yhteistyökumppanin tulisi kohtuullisesti katsoen ymmärtää luottamuksellisiksi (”Luottamukselliset tiedot”), mukaan lukien Ohjeet ja Kaupalliset ehdot. Yhteistyökumppani sitoutuu olemaan ilmaisematta, paljastamatta ja luovuttamatta Luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista lupaa, ja olemaan käyttämättä Luottamuksellisia tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Yhteistyökumppanin Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Yhteistyökumppani sitoutuu käsittelemään Luottamuksellisia tietoja huolellisesti siten kuin Yhteistyökumppani käsittelee ja suojaa omia vastaavia luottamuksellisia tietojaan, kuitenkin aina vähintään kohtuullisin suoja- ja varotoimin. Yhteistyökumppanin tulee rajoittaa pääsy Luottamuksellisiin tietoihin ainoastaan niihin Yhteistyökumppanin palveluksessa oleviin henkilöihin, joiden on työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä Luottamuksellisia tietoja Yhteistyökumppanin Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Yhteistyökumppanin tulee lisäksi huolehtia, että sen palveluksessa olevia Luottamuksellisia tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo tätä kohtaa vastaava salassapitovelvollisuus. Yhteistyökumppani vastaa palveluksessaan olevien henkilöiden toimista ja laiminlyönneistä kuin omistaan.

Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa Nightingale Healthille välittömästi, jos Luottamuksellisia tietoja on käsitelty tai ilmaistu tämän kohdan vastaisesti sekä ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin kyseisen menettelyn lopettamiseksi ja välttämiseksi jatkossa.

Sopimuksen päätyttyä Yhteistyökumppanin tulee Nightingale Healthin valinnan mukaan joko palauttaa Nightingale Healthille tai tuhota kaikki Luottamukselliset tiedot sekä Luottamuksellisia tietoja sisältävät materiaalit ja kopiot, paitsi jos soveltuva pakottava laki edellyttää tietojen säilyttämistä, missä tapauksessa Yhteistyökumppani saa säilyttää ja käsitellä Luottamuksellisia tietoja kyseisen lain edellyttämään tarkoitukseen, lain edellyttämän ajan sekä lain edellyttämässä laajuudessa.

Tämän kohdan mukaiset Yhteistyökumppanin salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

6 Vastuuehdot

Yhteistyökumppani vastaa kaikista vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Yhteistyökumppani ei ole noudattanut Sopimusta tai kumppanuusmarkkinointiin soveltuvan lainsäädännön vaatimuksia.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle epäsuorista tai välillisistä vahingoista, paitsi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, rikkomalla pakottavan lainsäädännön vaatimuksia, rikkomalla kohdan 5 mukaista salassapitovelvollisuutta, tai käyttämällä luvattomasti hyväksi toisen Osapuolen immateriaalioikeuksia.

Nightingale Healthin kokonaisvastuu Sopimuksen alla suhteessa Yhteistyökumppaniin on rajoitettu, sen mukaan kumpi on matalampi: (i) Nightingale Healthin Yhteistyökumppanille vahinkotapahtumaa edeltäneen tilityskauden aikana maksamien palkkioiden yhteissummaan, tai (ii) tuhanteen euroon (EUR 1000). Nightingale Health ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Nightingale Healthin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta. Nightingale Healthin Palvelua koskeva vastuu suhteessa kuluttajiin määräytyy Palveluehtojen mukaisesti.

7 Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan Yhteistyökumppanin hyväksyttyä Kaupalliset ehdot ja pysyy voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi Osapuoli irtisanoo Sopimuksen alla tässä kohdassa kuvatulla tavalla.

Nightingale Health voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhteistyökumppanille.

Yhteistyökumppani voi irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Nightingale Healthille kaksi (2) viikkoa etukäteen.

Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja vaatia asianmukaisia korvauksia, jos (i) toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen antamasta huomautuksesta, tai (ii) toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, hakeutuu konkurssiin, antaa velkojien edun mukaisen toimeksiannon, nimittää pesänhoitajan tai vastaavan toimihenkilön koko omaisuudelleen tai sen merkittävälle osalle, lopettaa liiketoimintansa, myy koko omaisuutensa tai tapahtuu muu Osapuolen maksukykyyn vastaavasti vaikuttava asia.

Sopimuksen päättyessä kohdassa 4 Yhteistyökumppanille myönnetty lisenssi päättyy välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja Yhteistyökumppanin on välittömästi lopetettava kumppanuusmarkkinointi ja Nightingale Healthin tavaramerkkien, Ohjeiden ja markkinointimateriaalien käyttö. Yhteistyökumppanin tulee lisäksi välittömästi Nightingale Healthin valinnan mukaan joko tuhota tai palauttaa Nightingale Healthin toimittamat markkinointimateriaalit ja Ohjeet.

Sopimuksen ehdot, jotka on tarkoitettu pysymään voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen, kuten kohdat 4 (Immateriaalioikeudet), 5 (Luottamuksellisuus), 6 (Vastuuehdot) ja 12 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu), jäävät voimaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

8 Tietosuoja ja yksityisyys

Nightingale Health käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja muun soveltuvan pakottavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Nightingale Health käsittelee kuluttajien henkilötietoja rekisterinpitäjänä noudattaen Livit by Nightingale Health™ tietosuojaselosteessa kuvattuja tietosuojaperiaatteita.

Yhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja sitoutuu noudattamaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

9 Alihankkijat

Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista lupaa.

Nightingale Healthilla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä.

10 Muutokset Sopimukseen

Nightingale Health varaa oikeuden muuttaa näitä Markkinointiehtoja, Kaupallisia ehtoja, Ohjeita sekä Palveluehtoja. Muutokset Markkinointiehtoihin julkaistaan tällä sivulla ja muutokset Palveluehtoihin täällä. Nightingale Health ilmoittaa muutoksista Kaupallisiin ehtoihin ja Ohjeisiin Yhteistyökumppanille sähköpostitse tai muuten kirjallisesti.

Jos Yhteistyökumppani vastustaa Nightingale Healthin tekemää muutosta näihin Markkinointiehtoihin tai Kaupallisiin ehtoihin, Yhteistyökumppanilla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kahden (2) viikon irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Nightingale Healthille viiden (5) arkipäivän kuluessa muutoksesta. Muutettuja Markkinointiehtoja tai Kaupallisia ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana, lukuun ottamatta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia, joita sovelletaan välittömästi.

11 Muut ehdot

Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta siirtää Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Nightingale Healthin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikkia Sopimuksen kohtia on noudatettava. Jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen katsoo jonkin Sopimuksen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai muuten pätemättömäksi, muut Sopimuksen kohdat jäävät kaikilta osin voimaan. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä yhteisymmärryksessä mitättömän, lainvastaisen tai muuten pätemättömän ehdon korvaamisesta vastaavalla pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla.

Yhteistyökumppani sitoutuu ilmoittamaan Nightingale Healthille kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sen kykyyn tai mahdollisuuksiin noudattaa Sopimusta.

Kumpikin Osapuoli toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta tehdä toista Osapuolta velvoittavaa sitoumusta.

Jos Osapuoli jättää käyttämättä jonkin Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta Sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, tämä ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota Sopimuksen ehtoihin.

Tämä Sopimus ei muodosta Osapuolten välille työsuhdetta, edustussuhdetta tai yhteisyritystä.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa Sopimuksen edellyttämän suorituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, joka johtuu kyseisen Osapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta ylivoimaisesta esteestä. Osapuolen tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle viipymättä sekä pyrittävä kohtuullisin keinoin lieventämään ylivoimaisen esteen vaikutusta. Osapuolen on jatkettava Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämistä välittömästi ylivoimaisen esteen poistuttua ja ilmoitettava siitä toiselle Osapuolelle.

Sopimus sisältää kaiken, mitä Osapuolet ovat Sopimuksen kohteena olevassa asiassa sopineet, ja kumoaa kaikki aikaisemmat Sopimuksen kohdetta koskevat, suulliset ja kirjalliset sopimukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

12 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Välitystuomiot ovat lopullisia ja sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kumpikin Osapuoli voi ennen oikeudellista menettelyä tai sen aikana hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta turvaamistointa, jos se on tarpeen kyseisen Osapuolen etujen suojaamiseksi.

13 Yhteydenotot

Yhteistyökumppanin tulee toimittaa kaikki Sopimusta koskevat yhteydenotot osoitteeseen csm[at]nightingalehealth.com

Nightingale Health toimittaa Sopimusta koskevat yhteydenotot Yhteistyökumppanille siihen osoitteeseen, josta Yhteistyökumppani hyväksyy Kaupalliset ehdot, ellei Yhteistyökumppani ole ilmoittanut Nightingale Healthille toista osoitetta yhteydenottoja varten sähköpostitse tai muuten kirjallisesti.