Valtuutukset

Voimassa olevat hallitukselle annetut valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 2022

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Nightingale Healthin varsinainen yhtiökokous päätti 17.11.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 3.889.210 kappaletta B-sarjan osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omat osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinaehtoiseen hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Nightingale Healthin varsinainen yhtiökokous päätti 17.11.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan enintään 615.159 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät määriteltyyn enimmäismäärään.

Valtuutus ei koske yhtiön B-sarjan tai EMP-sarjan osakkeita.

Nyt annettu valtuutus ei kumoa tai muuta 18.2.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyä valtuutusta, joka on voimassa 18.2.2026 asti. Annetun valtuutuksen ja jo voimassa olevan valtuutuksen käyttämättömän osan nojalla hallitus on oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan yhteensä enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 9.100.000 kappaletta B-sarjan osakkeita. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät mainittuihin enimmäismääriin.

Muut ehdot

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää muista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Nightingale Healthin ylimääräinen yhtiökokous päätti 18.2.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai omien A-sarjan ja/tai B-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 A-sarjan osaketta ja/tai 19 100 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa 18.2.2026 asti.