Yhtiötiedote 22.3.2023 klo 12.00

Nightingale Health Oyj (“Nightingale Health” tai "Yhtiö”) julkaisi 27.10.2022 ensimmäisen IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 30.6.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Ennen konsernitilinpäätöksen julkaisua Nightingale Health julkaisi vertailutiedot 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja avaavasta IFRS-taseesta siirtymäpäivältä 1.7.2020. Samassa yhteydessä Yhtiö ilmoitti julkaisevansa IFRS vertailutiedot 31.12.2021 ja 30.6.2022 päättyneiltä puolivuotiskausilta ennen H1/2022–2023 puolivuotiskatsauksen julkistamista.

Tässä yhtiötiedotteessa Nightingale Health julkaisee IFRS:n mukaiset vertailutiedot 31.12.2021 ja 30.6.2022 päättyneiltä puolivuotiskausilta.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Keskeiset tunnusluvut 1.7.2021-31.12.2021 puolivuotiskaudelta

Liikevaihto oli 1 272 tuhatta euroa

Käyttökate (EBITDA) oli -4 128 tuhatta euroa

Liiketappio oli -5 907 tuhatta euroa

Kauden tappio oli -5 758 tuhatta euroa

Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,1 euroa (A-sarja ja EMP-sarja) sekä -0,1 euroa (B-sarja)

Rahavarat kauden lopussa olivat 105 413 tuhatta euroa

Keskeiset tunnusluvut 1.1.2022-30.6.2022 puolivuotiskaudelta

Liikevaihto oli 1 041 tuhatta euroa

Käyttökate (EBITDA) oli -5 261 tuhatta euroa

Liiketappio oli -7 727 tuhatta euroa

Kauden tappio oli -10 332 tuhatta euroa

Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,17 euroa (A-sarja ja EMP-sarja) sekä -0,17 euroa (B-sarja)

Rahavarat kauden lopussa olivat 95 279 tuhatta euroa

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 1.7.2021-31.12.2021*

Tuhatta euroa

FAS
1.7.2021 –

31.12.2021

IFRS-

oikaisut

yhteensä

IFRS

1.7.2021 –

31.12. 2021

Liikevaihto

1 322

-50

1 272

Muut tuotot

20

1

21

Materiaalit ja palvelut

-404

-

-404

Työsuhde-etuudet

-1 139

-1 747

-2 887

Poistot ja arvonalentumiset

-1 526

-252

-1 778

Muut kulut

-3 050

944

-2 107

Osuus yhteisyrityksen tuloksesta

-2

-22

-24

Liikevoitto (-tappio)

-4 780

-1 126

-5 907

Rahoitustuotot

171

-117

54

Rahoituskulut

-453

-63

-515

Vaihtovelkakirjalainasijoituksen käyvän arvon muutos

-

537

537

Rahoituserät – netto

-281

357

76

Voitto (tappio) ennen veroja

-5 062

-769

-5 831

Tuloverot

-1

73

72

Kauden voitto (tappio)

-5 063

-696

-5 758

Konsernin laaja tuloslaskelma

Kauden voitto (tappio)

-5 063

-696

-5 758

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiset toiminnot – muuntoerot verovaikutus huomioituna

-

-9

-9

Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna

-

-9

-9

Kauden laaja tulos

-5 063

-705

-5 768

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 1.1.2022-30.6.2022*

Tuhatta euroa

FAS

1.1.2022 –30.6.2022

FAS-

korjaus

IFRS-

oikaisut

yhteensä

IFRS

1.1.2022 –

30.6.2022

Liikevaihto

884

-

157

1 041

Muut tuotot

242

-

-

242

Materiaalit ja palvelut

-633

-

-

-633

Työsuhde-etuudet

-1 845

-

-1 767

-3 613

Poistot ja arvonalentumiset

-1 713

-

-753

-2 466

Muut kulut

-3 262

-

963

-2 299

Osuus yhteisyrityksen tuloksesta

23

-

-22

1

Liikevoitto (-tappio)

-6 305

-

-1 422

-7 727

Rahoitustuotot

755

-

-124

631

Rahoituskulut

-706

-

43

-663

Vaihtovelkakirjalainasijoituksen käyvän arvon muutos

-4 103

588

910

-2 604

Rahoituserät – netto

-4 053

588

829

-2 636

Voitto (tappio) ennen veroja

-10 358

588

-593

-10 363

Tuloverot

45

-

-14

31

Kauden voitto (tappio)

-10 313

588

-607

-10 332

Konsernin laaja tuloslaskelma

Kauden voitto (tappio)

-10 313

588

-607

-10 332

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiset toiminnot – muuntoerot verovaikutus huomioituna

-

-

38

38

Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna

-

-

38

38

Kauden laaja tulos

-10 313

588

-569

-10 294

* IFRS-siirtymän tarkemmat siltalaskelmat konsernituloslaskelmista on esitetty tämän yhtiötiedotteen liitteessä A. Tehdyt oikaisut on kuvattu tarkemmin 1.7.2021–30.6.2022 konsernitilinpäätöksen liitteessä 2 IFRS-siirtymä.

Konsernitase 31.12.2021*

Tuhatta euroa

FAS

31.12.2021

IFRS-

oikaisut

yhteensä

IFRS 31.12.2021

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo

710

-247

463

Aineettomat hyödykkeet

15 692

-1 746

13 946

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 460

1 580

3 041

Käyttöoikeusomaisuuserät

-

5 061

5 061

Yhteisyrityssijoitus

53

48

101

Vaihtovelkakirjalainasijoitus

3 649

420

4 068

Muut varat

491

-185

307

Pitkäaikaiset varat yhteensä

22 056

4 930

26 987

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

536

-

536

Myyntisaamiset ja muut saamiset

1 197

-11

1 186

Rahavarat

105 413

-

105 413

Lyhytaikaiset varat yhteensä

107 147

-11

107 136

Varat yhteensä

129 203

4 920

134 123

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma

80

-

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

147 338

-5 010

142 327

Muuntoerot

3

-1

2

Kertyneet tappiot

-27 097

4 854

-22 243

Oma pääoma yhteensä

120 324

-157

120 167

Velat

Pitkäaikaiset velat

Lainat

2 288

689

2 978

Vuokrasopimusvelat

-

2 615

2 615

Pitkäaikaiset velat yhteensä

2 288

3 305

5 593

Lyhytaikaiset velat

Lainat

1 711

354

2 065

Vuokrasopimusvelat

-

1 447

1 447

Saadut ennakot

1 701

-

1 701

Ostovelat ja muut velat

3 179

-29

3 150

Lyhytaikaiset velat yhteensä

6 591

1 772

8 363

Velat yhteensä

8 879

5 077

13 956

Oma pääoma ja velat yhteensä

129 203

4 920

134 123

* IFRS siirtymän tarkempi siltalaskelma konsernitaseesta on esitetty tämän yhtiötiedotteen liitteessä B. Tehdyt oikaisut on kuvattu tarkemmin 1.7.2021–30.6.2022 konsernitilinpäätöksen liitteessä 2 IFRS-siirtymä.

Lisätietoja antaa

Teemu Suna, toimitusjohtaja

ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Liitteet

Nightingale Health Oyj Yhtiötiedote IFRS vertailutiedot, sisältäen:

Liite A Konsernituloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 1.7.2021-31.12.2021 ja 1.1.2022-30.6.2022

Liite B Konsernitase 31.12.2021

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.