Nightingale Health Oyj
Yhtiötiedote
16.11.2023 klo 17.30

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.11.2023. Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena kokonaan virtuaalisena etäkokouksena. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.058.592 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 3.915.397 kappaletta B-sarjan osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omat osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinaehtoiseen hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 17.11.2022 päättämän omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan enintään 594.992 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät määriteltyyn enimmäismäärään.

Lisäksi hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan enintään 577.920 kappaletta yhtiön hallussa olevia EMP-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Valtuutus ei koske yhtiön B-sarjan osakkeita.

Nyt annettu valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.11.2022 päättämän valtuutuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Nyt annettu valtuutus ei kumoa tai muuta 18.2.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyä valtuutusta, joka on voimassa 18.2.2026 asti. Annetun valtuutuksen ja jo voimassa olevan valtuutuksen käyttämättömän osan nojalla hallitus on oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan yhteensä enintään 2.058.592 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 7.900.000 kappaletta B-sarjan osakkeita. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät mainittuihin enimmäismääriin. Lisäksi hallitus on nyt annetun valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan enintään 577.920 kappaletta yhtiön hallussa olevia EMP-sarjan osakkeita.

Muut ehdot

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää muista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Pöytäkirjan nähtävillepano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 30.11.2023.

Nightingale Health Oyj:n hallituksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Leena Niemistön. Hallituksen muut jäsenet ovat Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Timo Soininen ja Teemu Suna.

NIGHTINGALE HEALTH OYJ

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Teemu Suna, ir@nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 530 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/