EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nightingale Health Oy (”Nightingale” tai ”Yhtiö”), joka tarjoaa sairastumisriskejä tunnistavan terveystietoalustan, julkistaa suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Terveystietoalustansa avulla Yhtiö yhdistää terveydenhuollon toimijoiden palvelut yksilöiden tarpeisiin ennaltaehkäistä sairauksia. Lisäksi Yhtiön terveystietoalusta antaa yksilöille mahdollisuuden ryhtyä parempiin toimiin sairauksien ehkäisemiseksi antamalla heille sairastumisriskejä koskevia tietoja.

Nightingale lyhyesti

Nightingalen liiketoiminta käynnistyi vuonna 2013. Yhtiön terveystietoalusta on luotu yhdistämällä kaksi vahvasti tieteellisesti todennettua kilpailuvalttia: Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologia ja kyky tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä. Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR (Nuclear magnetic resonance, ydinmagneettinen resonanssi) -mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota. NMR-mittaus muodostaa spektridataa, joka muunnetaan edelleen biomarkkereiden pitoisuuksiksi (esimerkiksi millimoolia per litra) käyttäen tekoälyä, koneoppimisalgoritmeja ja huipputason ohjelmistoja. Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologia tuottaa kattavan määrän erittäin tarkkoja ja toistettavia biomarkkerituloksia nopeasti, alhaisin kustannuksin ja laajamittaisesti.

Yhtiön kyky tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä ja ennaltaehkäiseviä terveystarpeita on luotu yhdistämällä Yhtiön kehittämällä laaja-alaisella verianalyysiteknologialla tuotetut biomarkkeritiedot kattaviin terveystietoaineistoihin.

Yhtiön missiona on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Yhtiö toteuttaa missiotaan tukemalla terveydenhuollon palveluntarjoajia siinä, että ne voivat palvella paremmin asiakkaidensa ennaltaehkäisevissä tarpeissa. Yhtiön terveystietoalusta yhdistää terveydenhuollon tarjoajien palvelut auttaakseen kuluttajia parantamaan henkilökohtaista terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi Yhtiö odottaa hyötyvänsä vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa kuluttajat haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Yhtiö odottaa, että sen terveystietoalusta vastaa tähän kysyntään ja tarjoaa henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantamisesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisen työkalun huolehtia terveydestään.

Viimeisen viiden vuoden aikana Yhtiö on validoinut analyyttisesti kehittämänsä laaja-alaisen verianalyysiteknologian sekä validoinut lääketieteellisesti sen terveystietoalustan kyvyn tunnistaa sairauksia. Yhtiö on analysoinut yhteensä yli miljoona näytettä ja perustanut kaksi laboratoriota Suomeen ja yhden laboratorion Japaniin sekä kaksi yhteistyölaboratoriota Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhden Yhdysvaltoihin. Yhtiö on tehnyt tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yli 120 akateemisen instituution kanssa yli 20 maassa, ja sen teknologiaa on käytetty yli 300 lääketieteellisessä julkaisussa. Yhtiö on parhaillaan aloittamassa maailmanlaajuista kaupallistamisvaihetta saatuaan tutkimus- ja kehitystyön päävaiheen päätökseen.

Nightingalen strategia

Yhtiöllä on kaksiosainen liiketoimintastrategia alla kuvattujen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi: tehdä yhteistyötä terveysalan toimijoiden kanssa ja tavoittaa kuluttajia suoraan. Yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa Yhtiö odottaa hyödyntävänsä terveystietoalustaansa henkilöiden sairastumisriskien tunnistamiseksi ja yhdistämiseksi terveydenhuollon kumppaneidensa tarjoamiin sairauksien ennaltaehkäisypalveluihin.

Tavoittaessaan asiakkaita suoraan Yhtiö odottaa hyödyntävänsä terveystietoalustaansa yksilöllisten terveystietojen tarjoamiseksi suoraan asiakkaille mobiilisovelluksen kautta mahdollistaen varhaisen sairauksien ehkäisyn.

Yhtiö aikoo rakentaa suoran kuluttajapalvelun, mitä on hiljattain nopeutettu julkistamalla pilotti Yhtiön kotitestille. Yhtiö odottaa, että mahdollisesti kymmenet miljoonat potentiaaliset asiakkaat, jotka tulevat käyttämään Yhtiön teknologiaa terveydenhuollon palveluntarjoajakumppanuuksien kautta, voisivat hyötyä kotitestauksesta. Tämän lisäksi Yhtiö myös odottaa tavoittavansa kansainvälisesti kuluttajia, jotka eivät ole Yhtiön terveydenhuollon kumppanien asiakkaita.

Kotitestauskyvykkyyttä voidaan hyödyntää myös tarjottaessa Yhtiön terveystietoalustaa suoraan kuluttajille osana kansallisia terveysohjelmia. Tästä esimerkkinä on hiljattain julkistettu sopimus Nightingalen ja Viron biopankin välillä, jonka mukaisesti Nightingale analysoi 200 000 Viron biopankin näytettä ja tarjoaa osallistujille tietoa sairastumisriskeistä mahdollistaen sairauksien ennaltaehkäisyn. Viron terveysohjelman tavoitteena on tuoda Nightingalen teknologia kansalliseen käyttöön Virossa.

Teemu Suna, Nightingalen toimitusjohtaja ja yksi perustajista:

“Nightingale Health on terveysteknologiayritys, joka muuttaa ennaltaehkäisevää hoitoa. Me visioimme maailmaa, joka keskittyy ihmisten pitämiseen terveinä sairauksien parantamisen sijaan. Yhdistämällä uraauurtavan veritestausteknologiamme ja kykymme tunnistaa tulevia sairastumisriskejä luomme maailman johtavaa terveystietoalustaa, joka mahdollistaa ennaltaehkäisevän hoidon paremman tiedon avulla. Tavoitteenamme on antaa kaikille tietoa omista sairastumisriskeistään, nopeuttaa tieteellisiä löytöjä, alan kehitystä ja parantaa jokaisen henkilökohtaista terveyttä.”

Timo Soininen, Nightingalen hallituksen puheenjohtaja:

“Nightingalen teknologia ja liiketoimintamalli käsittelevät ennaltaehkäisevää ja kuluttajavetoista terveyden megatrendiä uudella tavalla. Nightingalen terveystietoalusta on massamarkkinoiden teknologia, joka voi saavuttaa sekä kansalliset terveysohjelmat että kuluttajat suoraan ympäri maailman kotitestin ansiosta. Nightingalen terveystietoalusta on myös työkalu koko terveydenhuoltoalalle, jolla voidaan vauhdittaa ennaltaehkäisevään terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Nightingalen ydintiimi on rakentanut yhtiötä poikkeuksellisen yrittäjähenkisesti alusta asti, ja olen erittäin innostunut saadessani olla osa tiimiä.”

Listautumisanti

Suunniteltu Listautumisanti ja listautuminen ovat luonnollinen ja tärkeä seuraava askel Nightingalelle, ja Yhtiö odottaa listautumisen myötä hyötyvänsä laajemmasta omistajapohjasta ja pääsystä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Listautumisannin odotetaan tukevan Yhtiön kasvustrategiaa sekä vahvistavan Yhtiön brändin tunnettuutta terveydenhuollon palveluntarjoajien ja kuluttajien keskuudessa kasvattaen Nightingalen kilpailukykyä ja tietoisuutta sen terveystietoalustasta.

Suunniteltu Listautumisanti tulee pääosin koostumaan Yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista. Osana Listautumisantia Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat sopineet sitoutuvansa luovutusrajoituksiin (lock-up), joiden mukaisesti osakkeenomistajat, jotka omistavat alle 2,5 % Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, eivät voi myydä osakkeitaan ennen kuin 180 päivää on kulunut Listautumisannin päättymisestä ja osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 2,5 % Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, sekä Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet eivät voi myydä osakkeitaan ennen kuin 360 päivää on kulunut Listautumisannin päättymisestä. Osakkeita tullaan tarjoamaan kokeneille ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja kansainvälisesti (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) sekä yleisölle Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tanskassa ja Ruotsissa osakkeet ovat tarjolla vain Nordnetin asiakkaille. Kaikki tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti.

Uusilla liikkeeseen laskettavilla osakkeilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan vähintään noin 100 miljoonaa euroa, ja varat tullaan käyttämään Yhtiön kasvustrategian tukemiseen, vahvistamalla Yhtiön kansainvälistä laajentumista, sisältäen investoinnit muun muassa laboratoriokapasiteetin laajentamiseen, myynnin ja markkinoinnin, sekä tuotekehityksen erityisesti kotitestaukseen liittyen sekä sairastumisriskien ennustamiseen liittyvien tietokantojen laajentamisen.

AP4 – Fjärde AP-Fonden, DNCA Invest, tietyt SP-Rahastoyhtiön hoitamat rahastot ja FIM Fenno -rahasto (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin ja ehdoin sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin.

Nightingale laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä listalleottoesitteen, joka sisältää suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite tullaan julkaisemaan Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/listautuminen.

Neuvonantajat

Swedbank AB (publ) (yhteistyössä Kepler Cheuvreux SA:n kanssa) toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Nightingalen viestintäneuvonantajana. Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Oaklins Merasco Oy.

Lisätietoa antavat:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
teemu.suna@nightingalehealth.com

Nightingale Health Oy

Nightingale tarjoaa sairastumisriskejä tunnistavan terveystietoalustan. Terveystietoalustansa avulla Yhtiö yhdistää terveydenhuollon toimijoiden palvelut yksilöiden tarpeisiin ennaltaehkäistä sairauksia. Lisäksi Yhtiön terveystietoalusta antaa yksilöille mahdollisuuden ryhtyä parempiin toimiin sairauksien ehkäisemiseksi antamalla heille sairastumisriskiä koskevia tietoja.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nightingale Health Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Swedbank AB (publ) tai Kepler Cheuvreux SA eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Nightingale laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä listalleottoesitteen, joka sisältää suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite tullaan julkaisemaan Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nightingale Health Oy:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Swedbank AB (publ) toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Swedbank AB (publ) ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä. Swedbank AB (publ) ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten Yhtiön terveystietoalustan kehittämistä ja kaupallistamista, investointeja, suunniteltua Listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.