Yhtiötiedote, sisäpiiritieto

11.9.2023 klo 12.30

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health Oyj:n ("Nightingale Health") hallitus on päättänyt päivittää yhtiön strategian ja yhtiö keskittyy jatkossa liiketoimintoihin yritysasiakkaiden (B2B) ja julkisen sektorin (B2G) kanssa. Päivitetty strategia perustuu viimeaikaisiin merkittäviin sopimuksiin ja markkinapalautteeseen. Päivitetty strategia mahdollistaa yhtiön keskeisten innovaatioiden ja kyvykkyyksien tehokkaamman hyödyntämisen kohdistaen resurssit entistä paremmin arvon luontiin.

Jotta päivitetty strategia toteutuisi tehokkaasti, Nightingale Health ei tule jatkamaan liiketoimintoja, joissa yhtiöllä on asiakkassuhde kuluttajan kanssa. Omaisuuserät, joita tällä hetkellä käytetään kuluttajapalveluissa voidaan ottaa käyttöön liiketoiminnoissa yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin kanssa. Päivitetty strategia perustuu yhtiön vahvuuksiin ja tarjoaa pohjan nopeampaan kasvuun luoden enemmän arvoa Nightingale Healthin asiakkaille ja osakkeenomistajille. Lisäksi päivitetyn strategian odotetaan mahdollistavan jo tehdyille ja tulevaisuudessa tehtäville investoinneille paremman tuoton.

Päivitetty strategia keskittyy liiketoimintoihin yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin kanssa

Päivitetty strategia keskittyy liiketoimintoihin yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin kanssa, sillä yhtiö näkee niissä parhaat mahdollisuudet hyödyntää omia kilpailuetujaan ja luoda arvoa asiakkaille.

Nightingale Healthin teknologia tunnistaa yhdestä verinäytteestä riskit yleisimpiin kansansairauksiin nykyisiä kliinisiä työkaluja laajemmin, vähemmällä työmäärällä ja analysointitarkkuudesta tinkimättä. Tämä kyvykkyys on markkinoilla ainutlaatuinen ja tulee yhtiön näkemyksen mukaan olemaan keskeisessä roolissa modernin terveydenhuollon suurimman haasteen, ikääntyvän populaation kansansairauksien, ratkaisemisessa. Yhtiön teknologiaa voidaan käyttää kartoittamaan kokonaisten kansakuntien terveysriskejä tehokkaasti ja auttaa kohdentamaan terveydenhuollon toimenpiteitä korkeassa riskissä oleviin henkilöihin vakiintuneiden suositusten mukaisesti. Näin voidaan luoda pohja ennaltaehkäiseville terveydenhuollon järjestelmille.

Päivitetty strategia on linjassa yhtiön palveluiden kysynnän kanssa

Yhtiön julkistus laajentumisesta työterveyteen sekä käynnissä olevat kansainväliset neuvottelut ovat osoitus yhtiön kilpailueduista yritysasiakkaiden kanssa.

Nightingale Health julkisti 30.8.2023, että Suomen suurin terveyspalveluiden tarjoaja Terveystalo ottaa käyttöön yhtiön terveysriskiennusteet ja veriarvot työterveyshuollon säännöllisissä terveystarkastuksissa. Tämä sopimus on osoitus siitä, kuinka Nightingale Healthin teknologia voidaan menestyksekkäästi integroida osaksi olemassa olevaa kliinistä toimintaa, jossa verinäytteitä otetaan systemaattisesti kansallisesti huomattavassa mittakaavassa.

Lisäksi yhtiön kansainvälisissä neuvotteluissa kerryttämä markkinaymmärrys ja asiakaspalaute tukevat kasvun tavoittelua liiketoiminnoissa yritysten ja julkisen sektorin kanssa.

Päivitetty strategia mahdollistaa paremman operatiivisen fokuksen

Nightingale Healthin keskeisimmät innovaatiot ovat sen kehittämä verianalyysiteknologia sekä edistykselliset terveysriskiennustemallit, jotka on kehitetty käyttämällä maailman suurimpien biopankkien ainutlaatuisia terveystietovarantoja. Nämä innovaatiot ja niihin liittyvät kyvykkyydet on kehitetty täyttämään terveydenhuoltoalan korkeat vaatimukset, ja niitä voidaan parhaiten hyödyntää osana terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

Kohdennetumpi strategia mahdollistaa sen, että yhtiö käyttää resurssejaan tehokkaammin keskeisten innovaatioidensa ja kyvykkyyksiensä kaupalliseen hyödyntämiseen.

Päivitetyssä strategiassa yhtiö ei tule keskittymään kuluttajaliiketoimintaan

Nightingale Health on tähän mennessä tarjonnut palveluita myös suoraan kuluttaja-asiakkaille. Kuluttajaliiketoiminta eroaa perustavanlaatuisesti liiketoiminnasta yritysten ja julkisen sektorin kanssa, ja tässä yhtiön vaiheessa näiden erilaisten liiketoimintamallien samanaikainen harjoittaminen heikentää operatiivista tehokkuutta ja voi vaarantaa nopean kasvun. Lisäksi markkinakysynnän perusteella yhtiön innovaatiot ja kyvykkyydet tuottavat eniten arvoa yrityksille ja julkiselle sektorille. Näin ollen kuluttajaliiketoimintaa ei tulla jatkamaan osana päivitettyä strategiaa.

Yhtiö on kuitenkin tunnistanut kuluttajien kasvavan kiinnostuksen terveyspalveluita kohtaan. Yhtiö pyrkii kasvuun kyseisellä markkinalla white label -kumppanuusmallilla (B2B2C), jossa se tarjoaa yritysasiakkaille kokonaisratkaisuja, mukaan lukien verenkeräyspakkauksen käytön. Lisäksi tämä liiketoimintamalli mahdollistaa yhtiön kaupallisten resurssien tehokkaan hyödyntämisen ja nopean kansainvälisen skaalautuvuuden.

Yhtiön omaisuuserät voidaan ottaa käyttöön päivitetyn strategian mukaisesti

Kuluttajapalveluissa tällä hetkellä käytettävät omaisuuserät, kuten ohjelmistomoduulit ja muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet voidaan kohdentaa liiketoimintoihin yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Yhtiö voi esimerkiksi tarjota sekä yritys- että julkisen sektorin asiakkaille kokonaisratkaisuja, jotka voivat sisältää kaiken verinäytteenotosta tulosten toimittamiseen mobiilisovelluksen kautta. Tämä vahvistaa Nightingale Healthin kilpailuasemaa ja tekee yhtiön palveluiden hankinnasta asiakkaille helpompaa, kun kaikki tarvittava on saatavilla yhdeltä yhtiöltä.

Lisäksi yhtiön nykyisiä kuluttajatuotteita voidaan käyttää näyttämään asiakkaille, miten yhtiön palvelut toimivat käytännössä. Tämän on jo nyt todettu merkittävästi tukevan markkinointia ja myyntiä yritysasiakkaille.

Päivitetty strategia mahdollistaa liiketoiminnan nopeamman kasvun

Päivitetyn strategian odotetaan parantavan operatiivista tehokkuutta, eikä siitä synny uusia operatiivisia kulueriä. Muutoksen myötä yhtiö uskoo, että jo tehdyt ja tulevaisuudessa tehtävät investoinnit tuottavat paremmin ja mahdollistavat liiketoiminnan vahvemman kasvun.

”Tämä strategiapäivitys on luonnollinen askel meille matkallamme kohti terveemmän maailman luomista. Edellisten muutamien vuosien aikana olemme toimineet useilla kaupallisilla alueilla samanaikaisesti, jotta olemme voineet kattavasti selvittää teknologiamme tuomat erilaiset liiketoimintamahdollisuudet. Tämä prosessi on ollut ratkaisevan tärkeä, jotta olemme voineet oppia markkinasta ja määritellä kohdennetumman strategian, jota lähdemme nyt toteuttamaan. Tämän päivityksen myötä uskon, että Nightingale Healthilla on entistä vahvempi asema markkinassa useiden kilpailuetujen myötä. Yhtiöllä on lisäksi vakaa rahoitusasema ja operatiivisen tehokkuuden odotetaan lisääntyvän entisestään. Aloitamme innolla tämän seuraavan vaiheen toteuttamisen”, sanoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Päivitetty strategia esitellään osana tilikauden 2022–2023 tulosjulkistusta koskevaa webcast-tilaisuutta sijoittajille ja medialle 28.9.2023.

Lisätietoja antaa:

Teemu Suna, toimitusjohtaja
ir[at]nightingalehealth.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670

Nightingale Healthista

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/