Toimintaympäristö

Megatrendit terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla

Maailmanlaajuisesti vallitsee megatrendi, jossa kuluttajat haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Nightingale odottaa, että sen terveystietoalusta vastaa tähän kysyntään ja tarjoaa henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantamisesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisen työkalun huolehtia terveydestään.

Ennaltaehkäisevän terveyden megatrendi

Kroonisia sairauksia voidaan ennaltaehkäistä varhaisella hoidolla

Krooniset sairaudet ovat yleisin kuolinsyy, joiden seurauksena menehtyy vuosittain miljoonia ihmisiä. 80 prosenttia näistä sairauksista, mukaan lukien sydänsairaudet ja tyypin 2 diabetes, on ennaltaehkäistävissä elintapoja muuttamalla. (1

Vuositasolla kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden terveydenhuoltokulut ovat noin viisi kertaa suuremmat kuin henkilöillä, joilla ei ole kroonisia sairauksia. Kulut aiheutuvat suurimmaksi osaksi tiuhemmista sairaala- ja ensiapukäynneistä sekä suuremmista reseptilääkkeiden käyttömääristä. (2

Kroonisia sairauksia voidaan tehokkaimmin ennaltaehkäistä perusterveydenhuollossa

Terveydenhuollon tulevaisuus on ennaltaehkäisyssä pelkän sairauksien hoitamisen sijaan. (3 Kroonisten sairauksien suuremman esiintyvyyden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kasvavan kysynnän odotetaan johtavan kasvuun sairauksia ennaltaehkäisevien terveydenhuoltoteknologioiden ja -palveluiden markkinoilla. (4

Laaja joukko toimijoita, jotka korvaavat tai muuttavat perinteistä perusterveydenhuoltoa

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvien teknologioiden ja palveluiden maailmanlaajuisten markkinoiden koon odotetaan kasvavan 432,4 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä. Kasvu johtuu edistyneiden teknologioiden käyttöönotosta ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden sekä lääketieteellisiä virheitä vähentävien älylaitteiden kehittämisestä. Markkinan kasvu johtuu myös siitä, että syntyvyys laskee ja kroonisille sairauksille alttiin ikääntyneen väestön määrä kasvaa. (4

Viime vuosina kuluttajat ovat myös ottaneet käyttöönsä ratkaisuja, jotka yhdistävät perusterveydenhuollon toimintoja heidän arkielämäänsä. Useat startup-yritykset ovat vaikuttaneet perusterveydenhuollon eri osa-alueisiin ja kuluttajien kokemukseen perinteisestä perusterveydenhuollosta.

Vakuutusyhtiöt pyrkivät vähentämään terveydenhuoltokustannuksia

Terveydenhuoltokustannusten vähentäminen on vakuutusyhtiöille monitahoinen haaste, jonka ratkaiseminen edellyttää uusia, innovatiivisia strategioita. Tällaisia ovat muun muassa monipuolisten ennaltaehkäisevien terveydenhuollon palveluiden ottaminen osaksi vakuutusyhtiöiden tarjoamia sairausvakuutuksia. Rohkaisemalla asiakkaitaan käyttämään ennaltaehkäiseviä palveluita vakuutusyhtiöt voivat vähentää terveydenhuoltopalveluiden käyttöä ja niiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia. (5

Johtavat vakuutusyhtiöt ovat kehittäneet uudenlaista toimintaa tarjoamalla digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaat voivat helpommin parantaa elintapojaan ja jotka vähentävät asiakkaiden riskiä kehittää jokin krooninen sairaus.

Kansalliset ennaltaehkäisyä tukevat terveysohjelmat ympäri maailmaa

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on useiden maiden tärkeysjärjestyksessä tärkeimmällä sijalla. (3 Kansallisia ennaltaehkäisyä tukevia terveysohjelmia on meneillään ympäri maailmaa. Esimerkiksi Singaporessa ja Virossa on aloitettu omat kansalliset terveysohjelmat.

Kuluttajalähtöisen terveyden megatrendi

Omassa terveydentilassa tapahtuvien muutosten seuraaminen on megatrendi terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla.

Omassa terveydentilassa tapahtuvien muutosten seuraaminen eri teknologioiden avulla on kasvava trendi kuluttajien keskuudessa viimeaikaisten tutkimusten perusteella. Erilaisia hyvinvointilaitteita oli maailmanlaajuisesti käytössä 526 miljoonaa kappaletta vuonna 2017. Miljardin laitteen rajan odotetaan ylittyvän vuoteen 2022 mennessä. Suurin osa hyvinvointilaitteiden markkinoilla tapahtuvasta kasvusta muodostuu älykellojen myynnistä. (6

Kasvava kysyntä digitaalisille terveysratkaisuille.

Digitaalisia palveluita ja ratkaisuja käytetään enenevissä määrin osana terveydenhuoltopalveluita. Digitaalisten terveydenhuoltotyökalujen, kuten etäpalveluiden, hyvinvointilaitteiden ja terveydentilan seurantaan tarkoitettujen sovellusten määrä on jatkuvassa nousussa. Kuluttajat etsivät internetistä vertaistukea sekä tietoa terveydentilastaan ja terveydenhuollon palveluntarjoajista. Potilaat päättävät yhä useammin internetistä löytämien tietojen perusteella, minkä terveydenhuollon palveluntarjoajan puoleen he kääntyvät ja mitä tietoja he kertovat lääkärille. Nämä uudet resurssit ovat muuttaneet tapaa, jolla potilaat tekevät hoitoaan koskevia päätöksiä, mikä puolestaan vaikuttaa perinteiseen lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen. Uuden raportin mukaan kuluttajat jakavat yhä useammin terveydentilaansa koskevia seurantatietoja lääkärinsä kanssa. (7

Itse kehitettyjen terveys- ja sairastumisriskien tunnistamisen kilpailuympäristö

Kyky tunnistaa yksilöiden terveys- ja sairastumisriskejä on avain ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mahdollistamiseen ja kiihdyttämiseen. Riskien arvioinnissa kvantitatiiviseen bioteknologiaan perustuvat metodologiat ovat tehokkaampia kuin kvalitatiiviset työkalut kuten subjektiiviset kyselytutkimukset.

Kun vertaillaan bioteknologiaan perustuvia riskintunnistusmetodologioita tarjoavia yrityksiä, markkina voidaan jakaa seuraavaan kolmeen horisontaaliseen kategoriaan:

  • Geenitestaamiseen erikoistuneet yritykset
  • Veressä esiintyviä biomarkkereita testaavat yritykset
  • Muut laboratorioteknologiaa tai -palveluita tarjoavat yritykset.

Nightingale sijoittuu veressä esiintyviä biomarkkereita testaavien yritysten markkinalle.

Markkina voidaan lisäksi jakaa kolmeen vertikaaliseen kategoriaan yritysten avainosaamisen perusteella:

  • Avainosaamisena on tarjota ”innovatiivista bioteknologiaa” (B2B tai suoraan kuluttajille)
  • Avainosaamisena on tarjota ”käyttöliittymä bioteknologiatulosten tarkasteluun” (B2B tai suoraan kuluttajille)
  • Avainosaamisena on tarjota ”innovatiivista terveys- ja sairastumisriskien tunnistamista” (B2B tai suoraan kuluttajille).

Mikäli tietty yritys haluaa saavuttaa vahvan aseman innovatiivisten terveys- ja sairastumisriskien tunnistamisessa, yritykseltä edellytetään mitä luultavimmin kaikkien kolmen vertikaalisen kategorian hallintaa: innovatiivista bioteknologiaa, käyttöliittymää bioteknologisten tulosten tarkasteluun sekä innovatiivista terveys- ja sairastumisriskin tunnistamiskykyä. Yhtiön johdon mukaan nämä kolme vaatimusta rajaavat kilpailuympäristössä toimivien yritysten lukumäärää huomattavasti ja se katsoo, että Nightingalen asema tässä vertailussa on vahva.

Kun kohdemarkkina rajataan lisäksi elintapoihin liittyviin kroonisiin sairauksiin ja verrataan lääketieteellistä todistusaineistoa väestötason käytöstä, skaalautuvuudesta ja teknologian valmiusasteesta, yhtiön johto katsoo, että Nightingalen asema markkinalla on vahva. Muiden toimijoiden on vaikea saavuttaa vastaavanlaista asemaa johtuen yhtiön kehittämästä laaja-alaisesta verianalyysiteknologiasta, sen hallussa olevista terveystietokannoista sekä kyvystä tunnistaa sairastumisriskejä.

Lähteet

1 World Health Organisation, The Global Health Observatory, World Health Platform, GHO, Themes, Noncommunicablediseases, saatavilla: https://www.who.int/data/gho/d... noncommunicable-diseases (vierailtu 2.2.2021).

2 O’Neill Hayes, T. & Gillian S., Chronic Disease in the United States: A Worsening Health and Economic Crisis, American Action Forum, 10.9.2021, saatavilla: https://www. americanactionforum.org/research/chronic-disease-in-the-united-states-a-worsening-health-and- economic-crisis/ (vierailtu 2.2.2021).

3 Whitbrook, T., The future of healthcare is prevention, rather than cure, Create Healthcare, Kin+Carta, 15.4.2020, saatavilla: https://www.kinandcarta.com/en... future-of-healthcare-is-prevention/ (vierailtu 2.2.2021).

4 Preventive Healthcare Technologies & Services Market Report, 2024, Grand View Research, September 2016, saatavilla: https://www.grandviewresearch.... preventive-healthcare-technologies-and-services-market (vierailtu 2.2.2021).

5 Beaton, T., How Preventive Healthcare Services Reduce Spending for Payers, HealthPayerIntelligence, 29.8.2017, saatavilla: https://healthpayerintelligenc... preventive-healthcare-services-reduce-spending-for-payers (vierailtu 2.2.2021).

6 Number of connected wearable devices worldwide from 2016 to 2022, Statista, 22.1.2021, saatavilla: https://www.statista.com/stati... (vierailtu 2.2.2021).

7 Digital Health Consumer Adoption Report 2019, Rock Health and Stanford Center for Digital Health, saatavilla: https://rockhealth.com/reports... (vierailtu 2.2.2021).